About the Artist – O Artystce

Hanna Dąbkowska – Skriabin (born in 1933 in Warsaw – died in 2013 in Józefow, Poland)

A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw in the Faculty of Painting, in prof. Kazimierz Tomorowicz’s atelier. She gained a diploma with distinction and was nominated for a scholarship by the French government. Her work was repeatedly awarded within and outside polish borders. She is best known for her oil paintings. Besides she mastered ceramics and tapestry techniques.

Her works are in possession of the National Museum, Ministry of Culture and Fine Arts, the Museum of Textiles, the Museum in Plock, Library of Congress in Washington DC, the Vatican Museums, and private collectors i.a. in Poland, Japan, Rome, and the USA. Dąbkowska – Skriabin was mentioned in global publications among others remarkable Polish painters, such as Tadeusz Makowski, Leon Wyczolkowski and Tadeusz Dominik[1] . Her works of art were inspiring worldwide designers (german MD magazine, American Contemporary Interior Design). They were adorning postcards of Ruch publishing house and were used as diplomatic gifts by the government of Poland[2] .


Hanna Dąbkowska – Skriabin (ur. 1933 w Warszawie – zm. 2013 w Józefowie)

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Kazimierza Tomorowicza. Dyplom z wyróżnieniem w 1957, nominowana stypendystka rządu francuskiego. Wielokrotnie nagradzana za twórczość w kraju i za granicą. Jej flagowa technika to olej na płótnie, choć maestrię osiągnęła także w dziedzinie ceramiki i tkaniny artystycznej.

Prace w zbiorach Muzeum Narodowego, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum w Płocku, Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Muzeum Watykańskiego oraz w rękach prywatnych kolekcjonerów m.in. w Polsce, Japonii, Rzymie i USA. Wymieniana w światowych publikacjach obok innych wybitnych malarzy polskich, takich jak Tadeusz Makowski, Leon Wyczółkowski, czy Tadeusz Dominik[1]. Jej prace były inspiracją światowych designerów (niemiecki md Magazin, amerykański Contemporary interior designs), zdobiły pocztówki Wydawnictwa Ruch, stanowiły prezenty dyplomatyczne władz Polski[2].

“Widok Warszawy” (“The view of Warsaw”) – a painting donated to LDPD in Berlin, now in the Art Archives, Beeskow
„Widok Warszawy” – obraz podarowany LDPD w Berlinie, obecnie w Archiwum Sztuki Beeskow

Hanna Dąbkowska – Skriabin came from impoverished nobility, living a modest life. Her most precious values were dignity, love, honesty, and help for those in need. She was sensitive to human harm. Her heart was filled with worry about the fate of the human race, which ruins itself by myopia and greed.

The concern was visible in Dąbkowska – Skriabin’s works. Each of her paintings is a timeless vision of a hard and brutal world, where suffering and injustice take their lead. The fight for power results in deaths and misery – disorientated people desperately fight for survival. The rich live in luxury at the expense of the poor. Starving children are forced to beg. Insurgents, who used to risk their lives for the country, now see its collapse, suffering solitude and poverty. Exhausted mother raises her children, then she is left old and miserable. People are trapped in the spider net of the system, where they are being manipulated like puppets. Propaganda’s arm seems to grab masses of people into its claw. Hypocrites worshiping the authority seem a bit piggish. The only winner is Satan and his army of demons who engorge unfortunate souls.


Hanna Dąbkowska – Skriabin pochodziła ze zubożałej szlachty i zawsze żyła skromnie. Jej życie opierało się na takich wartościach jak honor, miłość, uczciwość i pomoc drugiemu człowiekowi. Była wrażliwa na krzywdę ludzką, a jej serce przepełniały obawy o los człowieka, który swoją krótkowzrocznością i pazernością sprowadza na siebie samozagładę.

Troska ta uwidacznia się w twórczości Dąbkowskiej – Skriabin. Każdy jej obraz to ponadczasowa wizja trudnego i brutalnego świata, gdzie cierpienie i niesprawiedliwość zwyciężają. Walka o władzę doprowadza do śmierci i nieszczęść, a zagubiony człowiek rozpaczliwie walczy o przetrwanie. Bogaci pławią się w luksusach kosztem ubogich, a głodujące dzieci zmuszane są do żebrania. Powstańcy, którzy niegdyś narażali życie dla ojczyzny, oglądają dziś jej upadek, cierpiąc samotność i ubóstwo. Umęczona matka opiekuje się dziećmi, a starość przynosi jej niezasłużony smutek. Człowiek uwięziony jest w pajęczej sieci systemu, w którym złowrogie postacie sterują ludźmi, niczym marionetkami. Tuba propagandowa wydaje się pochłaniać swoją wielką gębą masy ludzi, którzy oczekują tylko wolności i pracy. Obłudnicy hołdujący bezwzględnym władcom zdają się mieć świński wyraz twarzy. Z takiego obrotu cieszy się jedynie Szatan i jego armia demonów, pochłaniając upadłe ludzkie dusze.

No one painted like Hanna Dąbkowska – Skriabin. Her paintings are a veritable “scream”.

“It’s stronger than me. In my way I shout “People, come to your senses!” – and the only thing I can do is to paint.”

– used to say the artist.

In sort of a protest against all the evil, the artist painted acts of love and beautiful sceneries as well.


Nikt nie malował tak jak Hanna Dąbkowska – Skriabin. Jej obrazy to istny „krzyk”.

„To jest silniejsze ode mnie. Tak jak potrafię, wołam „Ludzie, opamiętajcie się!” – a potrafię tylko malować”

– mówiła o sobie artystka.

Niejako w akcie protestu przeciw temu całemu złu artystka malowała także akty miłości i piękne krajobrazy.


Selected exhibitions and awards

1957
– individual exhibition, painting – Warsaw (Poland)

1958
– graphics – Carrara (Italy)

1959
– exhibition Au Louvre – Paris (France)
– III Biennial of Graphics – Ljubljana (Slovenia)

1960
– Modern Polish Graphics – Grabowsky Galery – London (Great Britain)
– Exhibition in Johannesburg (RPA)

1961
– distinction on an exhibition of graphics and illustration “Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL” – Warsaw (Poland)
– Polish Modern Graphics – Paris (France), Rome (Italy)

1962
– I Award for the tapestry project Artistic Polish Fabric – New York (USA)
– II Biennial of Graphics – Cracow (Poland)

1964
– I Award of Minister of Culture and Fine Arts in the domain of painting on the exhibition “Warsaw in Art”- Warsaw (Poland)

1970
– International Exhibition “Exempla 70” Munich (Germany)
– “1000-lecie Sztuki Polskiej” (’1000th Anniversary of Polish Art’) – London (Great Britain)

1972
– International Festival of Art – Edinburgh (Scotland)
– exhibition in Berlin
– Polish Art Exhibition in Tokyo (Japan)

1975
– exhibition in “The Royal Castle” (Poland), organized by CEPELIA – distinction for paintings

1984
– exhibition in National Museum of Arts – Almaty (Kazakhstan)
– exhibition in Museum of West and East Art in Odesa (Ukraine), both organized by MKiS (Ministry of Culture and Art)

1985

– Exhibition of Painting and Graphics of the Warsaw Artist Community Zachęta

1987
– SPT award of Polish Artists for creative achievements

2020
– exhibition “Traces – Remembrance of Hanna Dabkowska – Skriabin”, Galeria Artysty Plastyka (Artist Gallery) – Warsaw (Poland)

2021
– exhibition “A Cry for Warning”, Galeria Artysty Plastyka (Artist Gallery) – Warsaw (Poland)

[1] L`incisione polacca contemporanea (Polish contemporary illustrations), Rome – Calcografia Nazionale Dicembre 1961

[2] As an example – the painting “Widok Warszawy” was presented as a gift from “Alliance of Democrats” to LDPD in Berlin, now in Beeskow Art Archives


Wybrane wystawy i nagrody

1957
– wystawa indywidualna, malarstwo – Warszawa

1958
– grafika – Carrara (Włochy)

1959
– wystawa Au Louvre – Paryż (Francja)
– III Biennale Grafiki – Ljublana (Słowenia)

1960
– Współczesna Grafika Polska – Galeria Grabowsky – Londyn (Wielka Brytania)
– wystawa w Johannesburgu (RPA)

1961
– wyróżnienie  na wystawie grafiki i rysunku „Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL” – Warszawa
– Polska Grafika Współczesna – Paryż (Francja), Rzym (Włochy)

1962
– I nagroda za projekt gobelinu – Warszawa
– Artystyczna Tkanina Polska – Nowy York (USA)
– II Biennale Grafiki – Kraków

1964
– I nagroda Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie malarstwa na wystawie „Warszawa w sztuce” – Warszawa

1970
– międzynarodowa wystawa „Exempla 70” – Monachium (Niemcy)
– „1000-lecie sztuki polskiej” – Londyn (Wielka Brytania)

1972
– Międzynarodowy Festiwal Sztuki – Edynburg (Szkocja)
– wystawa w Berlinie
– Wystawa Sztuki Polskiej w Tokio (Japonia)

1975
– Wystawa na „Zamku Królewskim” zorganizowana przez CEPELIĘ – wyróżnienie za malarstwo

1984
– wystawa w Państwowym Muzeum Sztuki w Ałma Acie i Muzeum Sztuki Zachodniej i Wschodniej w Odessie organizowana przez MKiS

1985

– Wystawa Malarstwa i Grafiki Artystów Środowiska Warszawskiego Zachęta

1987
– nagroda SPT Polskich Artystów Plastyków za osiągnięcia twórcze

2020
– wystawa „Ślady  – wspomnienia po Hannie Dąbkowskiej – Skriabin”, Galeria Artysty Plastyka – Warszawa

2021
wystawa „Krzyk ku przestrodze”, Galeria Artysty Plastyka Warszawa


[1] L’incisione polacca contemporanea Współczesne polskie rytownictwo, Rzym – Calcografia Nazionale Dicembre 1961

[2] Np. obraz „Widok Warszawy” został przekazany jako dar „Stronnictwa Demokratycznego” na rzecz LDPD w Berlinie; obecnie w Archiwum Sztuki Beeskow)

We buy artworks of Hanna Dąbkowska - Skriabin

If you have any artworks of Hanna Dąbkowska - Skriabin (paintings, ceramics and others) for sale, please contact us.

Skupujemy prace Hanny Dąbkowskiej - Skriabin

Jeśli posiadasz prace Hanny Dąbkowskiej - Skriabin na sprzedaż (obrazy, ceramikę i inne), prosimy o kontakt.

biuro@goldcode.pl